HØJVANDSLUKKE

 

Generelle bestemmelser

Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

  1. Ved at installere en pumpe, der pumper spildevandet fra de udsatte installationer i kælderen op i den kommunale kloak.
  2. Ved at installere højvandslukke enten på de enkelte afløb i kælderen eller på en ledning med flere afløb.
  3. Ved at installere et tilbageløbsstop på stikledningen

Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester.

 

Pumpning

Den sikreste måde at undgå kælderoversvømmelse på er at installere et pumpeanlæg, hvor spildevandet fra de lavtliggende afløb (WC, gulvafløb mv.), der er truet under opstemning (og kun disse afløb) ledes til en pumpebrønd. Derfra pumpes vandet op i det øvrige kloaksystem.

 

Højvandslukker

Der må kun anvendes CE-mærkede højvandslukker. De højvandslukker, der anvendes, skal have 2 uafhængige klapper, hvoraf den ene skal kunne lukkes manuelt. Anbringelse af højvandslukker skal ske efter retningslinierne i DS 432 Norm for afløbsinstallationer.

Der må ikke anbringes højvandslukker på stikledninger uden tilladelse fra kommunen.

Når flere afløbsinstallationer skal beskyttes, skal det overvejes, om hver afløbsinstallation skal forsynes med højvandslukke, eller om det er mere fordelagtigt at indbygge et højvandslukke på selve ledningen.

 

Højvands​lukker på stikledningen

Et højvandslukke, der må anbringes på en stikledning, uden at der skal søges om dispensation, kaldes et Tilbageløbsstop. Et tilbageløbsstop har kun ét lukke.

 

Forudsætningerne for at anvende et tilbageløbsstop er:

  • Det må kun anvendes på afløb for én husholdning
  • Tilledning af regnvand og drænvand skal ske nedstrøms for den brønd, hvor tilbageløbstoppet er anbragt
  • Hvis brønden med tilbageløbsstoppet er anbragt på en ledning, der fører fækalieholdigt spildevand, skal brønden være forsynet med alarm, der melder, når brønden er lukket
  • Brønden med tilbagetilløbsstoppet bør være placeres således, at bundløbet i brøndens indløb er mindst 350 mm lavere end kældergulvet
  • Brønden med tilbagetilløbsstoppet bør ikke være mere end 4 m dyb

 

Vedligeholdelse

Højvandslukker kræver vedligeholdelse, og derfor skal brugeren have en instruktion i, hvorledes højvandslukket betjenes og vedligeholdes. I umiddelbar nærhed af et højvandslukke skal der altid anbringes et skilt, der på dansk angiver, hvorledes højvandslukket betjenes og vedligeholdes. Rensning og eftersyn skal foretages mindst én gang om året, og det er brugernes ansvar, at dette foretages. Det er den autoriserede kloakmesters pligt at orientere brugeren om drift og vedligehold af højvandslukker.